اینفوگرافی کاترین سی ینایی

 

 

درسال 1347م کاترین سی ینایی درشهر سی ینای ایتالیا درخانواده ای پرجمعیت بدنیا آمد.

 

تولد او همزمان با درگیریهای سیاسی ایتالیا وجنگهای داخلی ومصائب وخشونتها ونیز شعله ور بودن حیات معنوی واعتراض به وضعیت کلیسای رسمی وفساد اعضای آن وتحقیر بی سابقۀ کلیسا بود.

 

از دیگر وقایع دوران کودکی او نفوذ « نهضت دوستان خدا» درآلمان وتاسیس « جمعیت گزوتی» درایتالیا وهمچنین فعالیت عرفای یزرگی همچون قدیسه هیلگارد در رم  بود .

 

درنظر کاترین پاپ.شخصیتی بود که او را اغلب « پدرمهربان ماه ومسیح روی زمین » می نامید.

 

از16 سالگی مصمم شد که زندگی خودرا وقف خدا کند.

 

درسال 1366که تواناییهای او که همراه با مکاشفات وخلسه های متعدد بود، با تجربۀ عرفانیش که به «ازدواج عرفانی با مسیح » معروف شده، به اوج خود میرسد.

 

درسال 1370 جذبه ای به مدت چهار ساعت برایش رخ دادوروحش ازکالبدش مفارقت کرد ودوباره به عالم خاکی باز گردانده شد تا به هدایت نفوس دیگر ادامه دهد.

 

در23 سالگی به فعالیتهای سیاسی وتبلیغی خود ادامه داد ونگرش او نسبت به ماهیت کلیسا مشتاقانه وعمیقا معنوی بود.عرفان او شدیدا « مکاشفه ای ومسیح محور» بود.

 

اوبدنبال تحقق صلح وآرامش درشهرهای ناآرام ایتالیا به منظور تحقق اهداف خدا وبازگرداندن مقام پاپی وپاپ به رم بود وبه عنوان دیپلمات غیر رسمی ونمایندۀ شخصیتهای مهم سیاسی به شهرهای ایتالیا سفر میکرد.

 

فعالیتهای سیاسی واجتماعی کاترین سی ینایی باعث شد که « گریگوری یازدهم» به رم باز گردد.

 

پیروان کاترین اورا « مادرمقدس» و « مادر هزاران نفوس » خوانده اند.

 

کتاب مهم او « گفت وشنود الهی » است که شامل گزارشی از آموخته های بیواسطه او ازخداست که درخلسه ها ومکاشفاتش دریافت می کرد.

 

کاترین سی ینایی درسال 1380 م درحالی که با صرف بیش از حد توان واحساسات خود فرسوده شده بودو فقط سی وسه سال داشت ، درشهر رم درگذشت.

 

 

 

اینفو گرافی کاترین جنوآیی

 

درسال 1447م قدیس کاترین( آدورنا) جنوآیی درخانواده ای اشرافی بدنیا آمد.

 

در26 سالگی دراثر ازدواج ناموفق وسرخوردگیهای زیاد متحول شد.

 

درسال 1474به دلیل اینکه از بی تفاوتی دینی وافسردگی شدید رنج می برد،به یاری تجربه ای که درآن قلب او ناگهان نسبت به خداوند گشوده شد،به یکباره رها شد. وخودرا وقف خدمت درمیان فقیران بیمارکرد.

 

کاترین ازسال 1477 تا1499 که 52 ساله بود، تقریبا در درک مداوم حضور الهی وخلسه های عرفانی بود.

 

درسال 1477م اولین بیمارستان رادرشهر جنوآ بنیاد گذاشت. ودایره محبت او ازحد انسانها هم گذشته و به حیوانات وگیاهان هم عشق ومحبت می ورزید.

 

کاترین جنوآیی درسال 1499 تا 1507یعنی زمانیکه قوایش رو به ضعف بود، شاید به تقلید از کاترین سی ینایی به مدت هشت سال گروههای معنوی را به دور خود جمع کردو آموزه های مهم عرفانی خودرا توسعه داد.

 

قدیسه کاترین جنوایی تفکر افلاطونی داشت واگر عشق شدید او به «مراسم عشای ربّانی» نبود، می توان عرفان او را بیشتر «خداپرستانه » خواند تا مسیحی.

 

عارفان مسیحی درسخنان او به نوعی استحالۀ واقعی شخصیت اشاره دارند استحاله ای که درالهیات عرفانی به

 

« اتحاد دگرگون کنندۀ » روح با خدا مشهود است.

 

کاترین جنوآیی درسال 1507م درگذشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Afzadi