اینفوگرافی نامه های پولس رسول
در این بخش موضع و جایگاه پولس در کل نامهها، هدف نگارش آنها، و زمان و مکان نگاشتن نامهها مورد بررسی قرار میگیرد. نامههای
پولس رسول اهمیت بهسزایی در تبلیغ، شناساندن و گسترش مسیحیت داشته است. این نامهها نه تنها آثار ادبی خاص در ادبیات مسیحیت
هستند. بلکه از نظر روانشناختی انسانها و تأثیرات سیاسی-مذهبی نقش مهمی را ایفا کردهاند. در واقع پولس رسول، رسالت سنگین خود را
بر اساس انسانشناسی و فرشتهشناسی، پیش برده است. وی با شناختی که از مردم مناطق مختلف و صاحبان کلیساها داشته است؛ از مواضع
متفاوت و با لحنهای مختلف با تنوع امت مسیحیت وارد صحبت شده تا بر آنها اثرگذار باشد. گویا چنین روایت است که پولس با شناخت
خصوصیات انسانها، آنها را به هفت دسته عمده تقسیم کرده است و بر همین اساس نیز آنها را مورد خطاب قرار داده است.
1 - رومیان)اشرافزادگان(:
از جایگاه: یک شاهزاده مقتدر- با لحن محکم و قاطع با آنها روبرو شد. - هدف نامه: جلب نظرشان و گرفتن مساعدت و یاری از آنان. -
زمان و مکان نگارش: بین سالهای 55 تا 58 م. در قرنتس.
2 - قرنتیان:
از جایگاه: یک خطیبِ ادیب - با لحنی سرزنشگر با آنها روبرو شد. - هدف نامه: با اهداف مختلف، برای سر وسامان دادن به کلیسای قرنتس
- زمان و مکان نگارش: در افسس و حدود دو یا سه سال پس از تأسیس کلیسای قرنتس، بین سالهای 52 تا 55 م.
3 - غلاطیان:
از جایگاه یک ناصحِ مبارزِ روحانی - با لحنی خشن و عتابگر با آنها روبرو شد. - هدف نامه: طرح مسائل الهیاتی بسیار مهم)الهیات پولسی(.
- زمان و مکان نگارش: دربارهی زمان نگارش آن بین سالهای 49 - 58 م. اختلاف است و مکانش نامعلوم میباشد.
4 - تسالونیکیان:
از جایگاه یک پدر مهربان و شفیق - با تشویق و قدردانی از آنها. - هدف نامه اول: تقویت ایمان تسالونیکیان. - زمان و مکان نگارش: باید
نامهی اول را در شهر قرنتس و حدود سال 50 - 51 میلادی نوشته باشد. - هدف نامه دوم: رفع سوءتفاهمات دینی در مورد مسیح. - زمان و
مکان نگارش: چند ماه بعد از نامهی اول، یعنی همان سالهای 50 - 51 در شهر قرنتس.
5 - افسسیان:
از جایگاه یک عارف وارسته که اسرار ازل را میداند - با لحنی رمزورانه با آنها روبرو شد. - هدف نامه: تجلی سر ازلی خداوند در مسیح و
کلیسا. - زمان و مکان نگارش: حدود سال 60 م. یا یکی دو سال بعد از آن و در شهر رُم، در زندان.
6 - فیلپیان:
از جایگاه یک زاهد و رسول از جان گذشته - با لحنی نوید دهنده و بشارت دهنده با آنها روبرو شد. - هدف نامه: دلجویی و امید دوباره دادن
به مردم فیلپیان است. - زمان و مکان نگارش: در زندان و در اواخر عمر پولس یعنی بعد از سال 60 م. و در رم.
7 - کولسیان:
مسیحی معتقد و تسلیمِ مسیحمحور - با لحنی هشداردهند و رعبآور با آنها روبرو شد. - هدف نامه: حمله به سنتهای یهودیت و بالا بردن
مقام مسیح. - زمان و مکان نگارش: در اواخر عمر پولس، در زندان و بعد از سال 60 م. در شهر رُم.
اینفوگرافی نامههای یوحنا
به نظر میرسد که این انسانشناسی و فرشتهشناسی را پولس یا مستقیما از یوحنا آموخته و یا از همان منبعی آموخته که یوحنا نیز آن را
فراگرفته است. چون در مکاشفه یوحنا نیز متنی مشابه نامههای پولس رسول است؛ ولی نه به خود اشخاص. بلکه با شناخت نوع آن انسانها
و فرشتگانِ مسئول آنها؛ به فرشتگان آنها. که این هفته نوع فرشته منسوب به هفت کلیسا و هفت نوع مردمان میباشد. در مقایسه و تطبیق
این هفت نوع نگارش، تقریبا میتوان به نقاط مشترکی رسید.
1 - فرشته کلیسای پرغامس: / معادل رومیان در نامههای پولس
برای سنخ مردمان کنارهجوی روشنفکر و اشراف بدگمان؛ باید خود را همسنخ نشان دادن و جلب اعتماد نمود.
2 - فرشته کلیسای اسمیرنا: / معادل قرنتیان در نامههای پولس
برای سنخ مردمان تلخ و شیرین؛ در واقع باید کجدار و مریز پیش رفت، با اقتدار و نرمش تا تعادل حفظ گردد.
3 - فرشته کلیسای طیاتیرا: / معادل غلاطیان در نامههای پولس
برای سنخ پرشور و ستیزهجو و شتابزده؛ از جایگاه خطیبی مقتدر و مبارز و عالم و منطقی باید صحبت کرد.
4 - فرشته کلیسای فیلادلفیه: / معادل تسالونیکیان در نامههای پولس
برای سنخ دوستدار اخوت و برادری و امورخیریه؛ تشکیل گروه و اجتماع و سخنرانی برایشان تا متعادل بمانند.
5 - فرشته کلیسای افس: / معادل افسسیان در نامههای پولس
برای سنخ مردمان شیفتهی هیجان؛ بایستی خود را صاحب اسرار معرفی کرده و با رمز و راز، هیجان ایجاد کرد.
6 - فرشته کلیسای ساردس: / معادل فیلپیان در نامههای پولس
برای سنخ تنپرور و ترسو و مضطرب؛ از جایگاه زاهد با ثبات و اطمینان صحبت کرد و نوید و بشارت داد.
7 - فرشته کلیسای لاودوکیه: / معادل کولسیان در نامههای پولس
برای سنخ سرگردان بیثبات بیقرار: از جایگاه ثبات و اقتدار با تبلیغ و جلوه و بیان جدید و متنوع.
از: شیوا نیرومند

Template Design:Afzadi